504... Wyświetl

Alimenty od dziadków – czym są i jak je uzyskać?

23 sierpnia, 2023

W wielu przypadkach wyegzekwowanie od rodzica należnego świadczenia na dziecko okazuje się utrudnione lub wręcz niemożliwe. W takich sytuacjach prawo przewiduje szereg innych możliwości, począwszy od pomocy z funduszu alimentacyjnego, aż po alimenty na wnuki. Dowiedz się, kiedy oprócz śmierci ojca lub matki możliwe jest złożenie pozwu o świadczenie od dziadków, sprawdź, w jakiej wysokości może zostać ono wypłacone i przekonaj się, dlaczego warto skorzystać w tej kwestii ze wsparcia prawnika.

Alimenty na dziecko od dziadków – czy to w ogóle możliwe?

Zgodnie z przepisami uzyskanie świadczenia od innych członków rodziny niż matka lub ojciec dziecka jest możliwe. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje bowiem obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych, określany jako subsydiarny. Oznacza to, że sąd we właściwym postępowaniu może zasądzić alimenty od dziadków, ale wyłącznie w sytuacji, gdy uzna, że rodzice dziecka nie są w stanie spełnić ciążącego na nich obowiązku łożenia na utrzymanie małoletniego potomstwa.

Alimenty na wnuki – śmierć ojca niejedyną przesłanką

Możliwość skierowania roszczenia względem dalszych krewnych to kolejna po wsparciu z funduszu alimentacyjnego forma pomocy osobom wychowującym dzieci, względem których zasadzony został obowiązek alimentacji, a którego z różnych powodów nie są się wyegzekwować. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż pozew o alimenty od dziadków zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

Prawo określa, że dalsi krewni przejmują obowiązek dostarczania środków na utrzymanie wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • ojciec lub matka nie żyją,
  • rodzice nie są w stanie regulować obowiązku alimentacyjnego,
  • uzyskanie alimentów od rodzica jest niemożliwe lub utrudnione.

Oczywiście, wystarczy, że spełniony zostanie jeden z powyższych warunków, np. ciężka choroba jednego z rodziców, wieloletni pobyt w zakładzie karnym czy śmierć ojca, a alimenty od dziadków będą mogły zostać zasądzone w stosownym postępowaniu.

Jaka może być wysokość alimentów od dziadków?

Trudno jednoznacznie wskazać kwotę, która zostanie orzeczona na rzecz małoletniego. Warto dodać, że warunkiem koniecznym do powstania subsydiarnego obowiązku alimentacyjnego jest pozostawanie przez podopiecznego w niedostatku. Określając wysokość alimentów na dziecko od dziadków, sąd uwzględnia nie tylko koszty związane z zaspokojeniem życiowych potrzeb małoletniego, ale również sytuację materialną pozwanych.

W praktyce oznacza to, że świadczenie od babci lub dziadka z reguły nie będzie równowartością kwoty, która musiałby ponieść rodzic. Co więcej, jako dalsi krewni mogą oni starać się o pomniejszenie wysokości roszczenia, jeśli podejmą osobiste starania o wychowanie lub utrzymanie swoich wnuków.

Ostatecznie kwestia wysokości świadczenia alimentacyjnego zależeć będzie przede wszystkim od funduszy, którymi dysponują pozwani. Sąd z pewnością uwzględni wysokość emerytur i świadczeń pobieranych przez dziadków, uzależniając kwotę alimentów od tego, jak wysokie są ich koszty życia czy zakupu leków oraz inne wydatki. Nawet jeśli ojciec lub matka w pozwie udowodnią, że wychowanie i utrzymanie dziecka kosztuje np. 2500 zł miesięcznie, nie mogą mieć pewności, że sąd przyzna świadczenie w takiej wysokości.

Alimenty od dziadków a fundusz alimentacyjny

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli rodzic chce założyć sprawę o alimenty od dziadków, a środki na utrzymanie wypłaca już fundusz alimentacyjny, zachowuje do tego pełne prawo. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje bowiem obowiązek uzupełniający, który może zostać zasądzony w sytuacji, gdy pobierane już świadczenia nie są w stanie pokryć usprawiedliwionych potrzeb życiowych dziecka.

Gdzie złożyć pozew o alimenty od dziadków?

Podstawowym warunkiem wyegzekwowania środków pieniężnych – oczywiście oprócz zaistnienia jednej z wymienionych wyżej przesłanek – jest złożenie pozwu o alimenty na dziecko od dziadków. Sprawę należy założyć w sądzie rejonowym stosownym do miejsca zamieszkania podopiecznego lub znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania tych ostatnich.

Pismo procesowe powinno zostać rzetelnie uzasadnione – przede wszystkim należy zwrócić uwagę na bezskuteczność lub nadmierne trudności w zakresie wyegzekwowania świadczenia od rodzica. Niezbędne będzie również przekazanie dokumentów, które potwierdzają, że dziecko znajduje się w niedostatku.

Roszczenie regresowe za alimenty na wnuki

Spełnienie obowiązku alimentacyjnego w postaci przekazywania przez dziadków funduszy na utrzymanie małoletnich wnuków wiąże się z możliwością ubiegania się o tzw. roszczenie regresowe. Oznacza ono, iż wspomniani członkowie rodziny, którzy ponieśli wydatek na alimenty, mogą domagać się od ojca lub matki dziecka zwrotu wszystkich poniesionych przez siebie kosztów.

Pomoc prawna w sprawach o alimenty

Uzyskanie świadczenia alimentacyjnego od dalszych krewnych nie musi być trudnym wyzwaniem dla rodzica, który nie jest w stanie wyegzekwować należnych dziecku środków na utrzymanie. Cennym wsparciem może okazać się pomoc kompetentnego prawnika, specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Doświadczony adwokat nie tylko pomoże wypracować skuteczną strategię procesową, ale również wesprze Cię na każdym etapie postępowania, dbając o kompletność pozwu czy reprezentując na sali sądowej.