504... Wyświetl

Czy można wycofać pozew o rozwód — jak i kiedy to zrobić? 

6 marca, 2024

Rozwiązanie związku małżeńskiego wymaga od stron zaangażowania emocjonalnego oraz zrozumienia procedur prawnych. W trakcie procesu sądowego może jednak nastąpić moment, w którym jedna lub obie strony decydują się na wycofanie wniesionego wcześniej pozwu. Polskie prawo rodzinne przewiduje taką możliwość w określonych warunkach. W tym artykule wyjaśniamy, jak i kiedy można dokonać takiego kroku — poznaj wszystkie aspekty prawne związane z tą decyzją.

Czy można wycofać pozew rozwodowy?

Taka decyzja może wynikać z różnych przyczyn – od chęci podjęcia dalszych prób naprawienia relacji małżeńskich, przez zmianę okoliczności życiowych, po wspólne ustalenie przez małżonków innych rozwiązań dotyczących ich przyszłości. Odpowiedź na wątpliwości, czy pozew o rozwód można wycofać, polski ustawodawca umieścił w art. 203 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, gwarantując taką możliwość na określonych zasadach. To rozwiązanie jest dostępne pod warunkiem dopełnienia procedury przed wydaniem wyroku w sprawie.

Aspekty procesowe składania wniosku o wycofanie pozwu rozwodowego

Podstawą jest złożenie stosownego wniosku przez stronę, która wszczęła postępowanie rozwodowe. Aby dokument spełniał wymogi formalne, powinien zawierać następujące elementy:

  • dane identyfikacyjne stron: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania,
  • numer sprawy, do której wniosek się odnosi.

W treści pisma strona wnioskująca powinna jasno wyrazić swoją wolę wycofania pozwu rozwodowego, a także uzasadnienie podjętej decyzji. Wniosek musi być podpisany przez powoda lub jego pełnomocnika prawnego.

Wycofanie pozwu o rozwód — uzasadnienie

Ważną kwestią jest umieszczenie we wniosku istotnych motywów, które skłoniły wnioskodawcę do podjęcia decyzji o rezygnacji z dalszego prowadzenia postępowania rozwodowego. Powinno ono zawierać jasne i zwięzłe argumenty, wyjaśniające przyczyny zmiany stanowiska, takie jak np.:

  • pojednanie stron,
  • chęć podjęcia dalszych prób ratowania małżeństwa,
  • względy dotyczące dobra wspólnych dzieci.

Należy pamiętać, że jest to sprawa bardzo indywidualna, a każde małżeństwo może mieć zupełnie inne od wymienionych powody, aby zdecydować się na wycofanie pozwu o rozwód. Uzasadnienie to powinno być spójne i przekonujące i pokazywać sądowi, że decyzja jest przemyślana i wynika z istotnych powodów. Ważne jest, aby zawarte we wniosku argumenty były spersonalizowane i odzwierciedlały konkretne okoliczności sprawy, co może przyczynić się do jego sprawniejszego rozpatrzenia przez sąd.

Kiedy można wycofać pozew o rozwód?

Polski ustawodawca umożliwia podjęcie tego kroku w dowolnym momencie procesu sądowego, do momentu wydania przez sąd wyroku — po przekroczeniu tego terminu wycofanie pozwu staje się niemożliwe. Co więcej, wniosek można złożyć jeszcze przed pierwszym posiedzeniem sądu, a nawet przed doręczeniem pozwanemu pisma. Wiedza o tym, kiedy można wycofać pozew o rozwód, jest bardzo istotna nie tylko ze względu na skuteczność decyzji, lecz także konieczność poniesienia kosztów. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, sąd zwróci całość wpłaconej podczas składania pozwu kwoty (wynika to z art. 79 §2 ustawy o kosztach sądowych).

W jaki sposób złożyć wniosek o wycofanie pozwu rozwodowego?

Polskie prawo wykonawcze przewiduje kilka możliwych metod – ich wybór zależy w dużej mierze od indywidualnych preferencji i możliwości. Jak wycofać pozew rozwodowy? Po napisaniu wniosku należy:

  • złożyć go osobiście w kancelarii sądu, który prowadzi sprawę rozwodową — jest to sposób bezpośredni, umożliwiający szybką weryfikację dokumentów i potwierdzenie ich przyjęcia,
  • przesłać go pocztą tradycyjną na adres sądu — warto wtedy wysłać dokumenty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co zapewnia dowód nadania,
  • doręczyć go za pośrednictwem pełnomocnika prawnego, takiego jak adwokat czy radca prawny.

Czy wycofanie pozwu o rozwód może okazać się nieskuteczne?

W tej kwestii decydującym momentem jest etap postępowania, podczas którego złożono wniosek. Jeżeli trafi on do rozpatrzenia przed rozpoczęciem rozprawy sądowej, pismo w większości przypadków jest rozpatrywane pozytywnie. Sytuacja komplikuje się po rozpoczęciu sprawy – sąd może nie zgodzić się na cofnięcie pozwu, jeżeli druga strona sprzeciwi się temu wnioskowi lub jeśli uzna, że rozwód  służy dobru wspólnych małoletnich dzieci małżonków. W takich przypadkach może podjąć decyzję o kontynuowaniu postępowania. Dlatego też, choć procedura ta istnieje w polskim prawie, jej skuteczność jest uzależniona od szczegółowych okoliczności.

Wycofanie pozwu o rozwód — pomoc prawna

Rozwiązanie związku małżeńskiego to poważna decyzja, która wymaga dokładnego rozważenia wszystkich aspektów — zarówno prawnych, jak i osobistych. Polskie prawo oferuje małżonkom możliwość rezygnacji z rozwodu poprzez wycofanie pozwu, podkreślając jednocześnie konieczność świadomego działania na każdym etapie postępowania.

Podczas pisania i doręczania pozwów i wniosków, a także podczas postępowania sądowego, strony mogą skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Kancelaria Adwokacka Artura Żarnowskiego zajmuje się postępowaniami rozwodowymi na każdym etapie — również w wypadku składania wniosków o wycofanie pozwu. Udzielamy porad prawnych, pomagamy w przygotowywaniu dokumentacji oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach.