504... Wyświetl

Jak napisać pozew o alimenty?

13 września, 2022

Alimenty należą do jednych z najczęstszych i najtrudniejszych spraw rodzinnych. Ich powodzenie – a więc uzyskanie świadczenia alimentacyjnego w odpowiedniej wysokości, płatnego przeważnie miesięcznie – zależy od wielu czynników. Wśród nich najważniejszym jest prawidłowe napisanie pozwu o alimenty. Jak więc przygotować i złożyć do sądu taki dokument?

Na czym polegają alimenty?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym alimenty polegają na obowiązku dostarczania uprawnionemu przez osobę zobowiązaną do ich świadczenia środków utrzymania, a w miarę konieczności także środków wychowania. Alimenty odnoszą się przede wszystkim do relacji rodzinnych. Najczęściej mówimy o nich w kontekście relacji rodziców do dzieci – w końcu to rodzice najczęściej są pozywani o alimenty. Dlatego tak istotnym pytaniem – zwłaszcza po rozwodzie – staje się kwestia jak napisać pozew o alimenty.

Jednak z punktu  widzenia przepisów obowiązującego prawa nie ma przeszkód, aby o alimenty rodzice pozwali swoje dorosłe i samodzielnie utrzymujące się dzieci. W końcu może się zdarzyć, że rodzice dorosłych dzieci – z różnych powodów – popadną w niedostatek, który nie pozwoli im utrzymywać się samodzielnie, co z kolei otwiera drogę do żądania alimentów od swoich dzieci. Także tu w grę wchodzi przede wszystkim pozew o alimenty. W każdym z tych przypadków kluczową kwestią jest zrozumienie od czego zależy wysokość alimentów.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. To z kolei oznacza, że ustalenie, ile w konkretnym przypadku będą wynosić alimenty, zależy od okoliczności, w których znajduje się – przykładowo – rodzic i dziecko. Z punktu widzenia prowadzenia przed sądem sprawy o alimenty zawsze należy pamiętać, że ich wysokość nie zależy od tego, ile faktycznie zarabia zobowiązany, ale od tego, jakie są jego możliwości zarobkowe. Tym samym dużo ważniejszą kwestią jest ustalenie, czy ten, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny może normalnie pracować, czy poszukać sobie lepszego zatrudnienia, które pozwoli mu w pełni pokryć potrzeby dziecka bądź innej osoby uprawnionej do otrzymania alimentów.

Dzięki temu rodzic, który celowo nie podejmuje zatrudnienia bądź pracuje „na czarno” i tak nie uchyli się od konieczności płacenia alimentów na swoje dziecko – w wysokości dostosowanej do jego potrzeb. Te zaś zmieniają się wraz z wiekiem – inne są w przypadku noworodka, a inne nastolatka. Dobrze napisany wniosek o alimenty powinien uwzględniać te kwestie. Warto przy tym pamiętać, że ukończenie przez dziecko osiemnastego roku życia nie zwalnia automatycznie rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Trwa on nadal, chyba że dziecko nie podejmuje starań zmierzających do tego, aby usamodzielnić się finansowo.

Najważniejsze elementy pozwu o alimenty

Pozew o alimenty – jak każdy inny pozew – musi składać się z dwóch podstawowych elementów: żądania oraz uzasadnienia. W pierwszym z nich powód (przykładowo dziecko reprezentowane przez jednego z rodziców) musi jasno wskazać, o jaką sumę pieniędzy ubiega się w każdym miesiącu z tytułu alimentów. W drugiej zaś należy po prostu jasno uzasadnić, dlaczego domagamy się takiej, a nie innej kwoty – w praktyce jest to kluczowy element, jaki musi zawierać każdy pozew o alimenty. Uzasadnienie pozwala przekonać sąd, że powód po prostu ma rację w swoim żądaniu.

Dlatego w tej części należy precyzyjnie określić, jakie są potrzeby uprawnionego do alimentów – przykładowo dziecka. Można tu uczynić, odnosząc się do orientacyjnych cech produktów, a nawet do rachunków za konkretne zakupy, które wykonał rodzic na co dzień opiekujący się dzieckiem. W grę wchodzą także zeznania świadków oraz ewentualnie przesłuchanie samego małoletniego – choć po tego rodzaju środek dowodowy należy sięgać w ostateczności. Oczywiście w pozwie należy oznaczyć także strony, podając imię, nazwisko, PESEL oraz adres powoda i pozwanego. Pozew musi także zostać złożony we właściwym sądzie. Warto więc wiedzieć, jak złożyć wniosek o alimenty.

Gdzie złożyć pozew o alimenty

Ogólna zasada wyrażona w Kodeksie postępowania cywilnego zakłada, że pozew należy skierować do sądu, w którym pozwany ma miejsce swojego stałego zamieszkania. Jednak od reguły tej istnieje szereg wyjątków. Jedna z nich dotyczy właśnie spraw o alimenty. Przepisy prawa pozwalają powodowi wybrać, czy skieruje pozew do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, czy też do sądu miejsca zamieszkania pozwanego. W praktyce najlepiej wybrać ten sąd, który jest najbliżej – czyli przeważnie sąd miejsca zamieszkania samego powoda. Dzięki temu nie trzeba będzie pokonywać znacznych odległości na rozprawy alimentacyjne.

Pozew o alimenty może zostać złożony w biurze podawczym sądu – wtedy taką czynność można wykonać osobiście – bądź za pomocą listu poleconego. Także w tym przypadku wybór należy do tego, kto inicjuje sprawę alimentacyjną. Warto pamiętać, że wniosek o alimenty został zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty sądowej. Oznacza to, że jest on po prostu bezpłatny, co znacznie redukuje koszty tego rodzaju spraw.

Jak wygląda sprawa o alimenty?

Prawidłowe złożenie pozwu o alimenty inicjuje postępowanie, które właściwie niczym nie różni się od innych spraw sądowych. Kluczowe więc jest stawiennictwo przed sądem oraz poparcie przed nim swoich twierdzeń i przedstawienie odpowiednich dowodów. W sprawie alimentacyjnej można także zawrzeć ugodę, w której – przykładowo – rodzice sami ustalą wysokość alimentów na swoje dziecko. Należy przy tym uważać na to, aby ugoda była korzystna, a więc aby rzeczywiście odpowiadała temu, co należy się z tytułu alimentów.

Biorąc zaś pod uwagę te okoliczności oraz poziom skomplikowania spraw alimentacyjnych, dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w tego rodzaju kwestiach. Jego usługi mogą okazać się bardzo dużym wsparciem zarówno na etapie pisania pozwu o alimenty, jak i przed sądem.