504... Wyświetl

Rozwód krok po kroku

26 października, 2021

Statystyki jasno pokazują, że coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Jednak postępowanie sądowe, które należy przeprowadzić przed wydaniem wyroku rozwodowego, nie należy do najłatwiejszych, co jednocześnie oznacza, że strony powinny przygotować się na trudne zmagania przed sądem. Warto się do nich solidnie przygotować, poznając najważniejsze aspekty procedury rozwodowej. Należy zdobyć odpowiednią wiedzę, a także – o ile taka jest wola stron – zasięgnąć pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże podjąć właściwe decyzje. A więc jak wygląda rozwód krok po kroku?

Czym jest rozwód?

Rozwód to formalne zakończenie związku małżeńskiego wynikające z orzeczenia właściwego sądu. Zgodnie z prawem postępowania rozwodowe prowadzi się przed sądem okręgowym. W polskim systemie prawa jest to jedyny sposób na rozwiązanie małżeństwa, gdyż ustawodawca nie przewidział żadnej innej procedury pozwalającej małżonkom się rozwieść. Co do zasady, w chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, ustają pomiędzy małżonkami wszelkie prawa i obowiązki wynikające z małżeństwa. Jednak nie w każdym przypadku kwestia ta przedstawia się w sposób jednoznaczny.

Oczywiście wówczas, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, nadal są zobowiązani do dostarczania im środków utrzymania i wychowania – a więc, mówiąc potocznie – do świadczeń alimentacyjnych. Poza tym pozostaje jeszcze kwestia opieki nad dziećmi. Najprostszym rozwiązaniem jest ustalenie tych zagadnień w drodze porozumienia przez samych małżonków. Jeżeli to się nie uda, rozstrzygnie je sąd. Jeżeli zaś zastanawiamy się ile trwa sprawa rozwodowa, należy pamiętać, że im więcej spornych kwestii wyjaśnią sami małżonkowie, tym łatwiej zakończyć sprawę rozwodową.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możemy wyróżnić dwa rodzaje rozwodów: rozwód z orzeczeniem o winie oraz rozwód bez orzekania o winie. Różnice pomiędzy nimi sprowadzają się nie tylko do przebiegu samej procedury, ale również do skutków, jakie zastosowanie każdej z nich pociąga dla byłych małżonków. Dlatego decydując się na określony sposób rozwodu, należy pamiętać o tych okolicznościach.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest standardowym rozwiązaniem i polega przede wszystkim na rozstrzygnięciu przez sąd w wyroku rozwodowym tego, który z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Możliwa jest także sytuacja, w której sąd dojdzie do przekonania, że winę za koniec związku ponosi każdy z małżonków. Poza tym przed rozstrzygnięciem kwestii winy konieczne jest przeprowadzenie – najczęściej rozbudowanego – postępowania dowodowego.

Rozwód bez orzekania o winie

Natomiast rozwód bez orzekania o winie polega po prostu na rezygnacji przez sąd z rozstrzygania kwestii winy, a tym samym na przeprowadzaniu dowodów na okoliczności z tym związane. Jednak trzeba pamiętać, że rozwód za porozumieniem stron – jak niekiedy określa się: rozwód bez orzekania o winie – możliwy jest tylko wówczas, gdy zgodzą się na to obydwaj małżonkowie. Jeżeli więc sprzeciwi się takiemu rozstrzygnięciu przynajmniej jeden z nich, sąd orzeknie w sprawie winy za rozpad pożycia.

Ile trwa rozwód?

Odpowiedź na pytanie. ile trwa rozwód, nie jest prosta. Zależy przede wszystkim od dwóch czynników: obłożenia danego sądu okręgowego tego rodzaju sprawami oraz poziomu skomplikowania postępowania rozwodowego zainicjowanego przez małżonków. Warto pamiętać, że rezygnacja przez małżonków z orzekania o winie czy ustalenie takich kwestii, jak opieka nad dziećmi oraz wysokość świadczeń alimentacyjnych zdecydowanie ułatwiają, a tym samym przyspieszają postępowanie. Przekładają się także na to, ile kosztuje rozwód.

Ile kosztuje rozwód?

Koszt rozwodu obejmie przede wszystkim opłaty, jakie należy ponieść przy wnoszeniu do sądu pozwu rozwodowego. Zgodnie z przepisami prawa pozew o rozwód należy opłacić kwotą 600 złotych. Właściwie jedynym sposobem na obniżenie tej kwoty bądź w ogóle uchylenie obowiązku jej pokrycia jest uwzględnienie przez sąd wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Poza tym bardzo często w sprawach rozwodowych strony korzystają z pomocy adwokata. Najczęściej jest to korzystne rozwiązanie, gdyż sprawy rozwodowe należą do skomplikowanych. Tu z kolei należy pamiętać o konieczności poniesienia kosztów zastępstwa adwokackiego, indywidualnie ustalanych przez pełnomocnika ze swoim klientem. Dlatego ustalenie ile kosztuje sprawa rozwodowa zawsze zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Rozwód a podział majątku

Podział majątku przy rozwodzie możliwy jest tylko wówczas, gdy podjęcie przez sąd rozstrzygnięcia w tym zakresie nie doprowadzi do nadmiernego przedłużenia sprawy rozwodowej. Niestety, w praktyce często sądy dochodzą do przekonania, iż dojdzie do takiego przedłużenia, rezygnując tym samym z podziału majątku wspólnego. Z tego względu po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego byli małżonkowie powinni podzielić swój majątek. Mogą to uczynić na dwa sposoby: zawierając umowę lub inicjując odrębne postępowanie przed sądem.