504... Wyświetl

Warunkowe zawieszenie wykonania kary – na czym polega?

13 marca, 2023

Omawiane warunkowe zawieszenie wykonania kary pozwala skazanemu na karę pozbawienia wolności uniknąć pobytu w zakładzie karnym. Jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie. Jednak, aby z niego skorzystać, muszą zostać spełnione warunki przewidziane przez ustawodawcę. Na czym polega warunkowe zawieszenie i kiedy jest dopuszczalne?

Co to jest warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary zostało uregulowane w Kodeksie karnym. Zgodnie z jego art. 69, sąd ma prawo skorzystać z tego rozwiązania, jeżeli skazuje oskarżonego na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Tym samym warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w żadnym wypadku nie może przeszkadzać w osiągnięciu celów, jakie zakłada prawo karne.

Innym słowy, zawieszenie wykonania kary dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy sprawiedliwości stanie się zadość pomimo tego, że skazany nie trafi do więzienia. Z tego względu Kodeks karny precyzuje okoliczności, jakie sąd musi wziąć pod uwagę, rozważając warunkowe zawieszenie. W grę wchodzi tu przede wszystkim postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Na jaki okres zawiesza się wykonanie kary?

Zgodnie z przepisami, warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić na okres próby wynoszący od roku do trzech lat. Z dłuższym okresem zawieszenia muszą liczyć się sprawcy młodociani oraz ci, którzy popełnili przestępstwo na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej. W takich okolicznościach czas ten wynosi od dwóch do pięciu lat. Oczywiście decyzję o tym, na jaki czas zostanie zawieszona kara, również podejmuje sąd, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy.

Bez względu na to na, jak długo zostanie zawieszona kara, jedno jest pewne: popełnienie w tym czasie przestępstwa powoduje jej „odwieszenie”. Tym samym skazany musi odbyć orzeczoną mu karę pozbawienia wolności. Dokładnie w taki sam sposób jak inni skazani. Jak ubiegać się o warunkowe zawieszenie wykonania kary? Najważniejsze jest wykazanie przed sądem, że istnieją możliwości zastosowania omawianego tu instrumentu.

Jak ubiegać się o warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Oskarżony, który chciałby uzyskać zawieszenie wykonania kary, powinien zgłosić taki postulat w toku postępowania karnego. Powinien także wykazać się odpowiednią postawą, która umożliwi zastosowanie tego środka. Przeproszenie pokrzywdzonego przestępstwem, naprawienie wyrządzonych krzywd, współpraca z organami ścigania, dobra opinia w środowisku życia – to najprostsze zabiegi, jakie oskarżony może podjąć. W realiach konkretnej sprawy z pewnością dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy adwokata, który wyjaśni, jak zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary.